Jaunumi
Par projektu
Aktivitātes
Preses-relīzes
Izpildītāji
Semināri
Publikācijas
Konference 12.09.2012
Kontakti
Tas ir  interesanti

 

 

 

Jauna zinātniskā grupa 21 cilvēka sastāvā veic pētījumus ķīmijas (organiskā ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas), fizikas (cietvielu fizika, optika, mikroskopija) un bioloģijas (mikrobioloģija, biotehnoloģija, molekulārā bioloģija) jomās. Projekta aktivitāšu īstenošana ar jauno starpnozaru zinātnieku grupas spēkiem sekmē inovatīvu fluorescento tehnoloģiju attīstību vairākās zinātnes un rūpniecības nozarēs Latvijā.

Projekts tiek realizēts Daugavpils Universitātē, atsevišķas aktivitātes (darbs ar mikroorganismu kultūru kultivēšanu un izstrādātu fluorescentu metožu aprobēšanu) nodrošina projekta partneris – Latvijas Universitāte (LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts). Pētījuma ietvaros tiek izstrādātas doktora disertācijas fizikā, ķīmijā un bioloģijā, kā arī maģistra darbi.

Fluorescentas tehnoloģijas mūsdienās atrod arvien plašāku pielietojumu daudzās rūpniecības, zinātnes un medicīnas jomās, pateicoties lietošanas ērtībai, jūtībai un vienkāršībai. Pašlaik pastāv liels pieprasījums pēc jaunām vielām ar izteiktām luminiscentām un speciālām (šķīdība, stabilitāte, toksiskums un taml.) īpašībām.

Projektā veic jaunu metožu un materiālu izstrādi zinātnes un tehnoloģijas attīstībai, tajā ir iesaistīti pētnieki ar pieredzi fluorescentu savienojumu sintēzē un izpētē. Projekta īstenošana dod būtisku ieguldījumu fluorescento tehnoloģiju un ar to saistīto nozaru attīstībā, jo zināmo fluorescējošu vielu klāsts tiek papildināts ar veselu rindu jaunu fluoroforu ar uzlabotām funkcionālajām īpašībām - ar intensīvāku luminiscenci, lielāku fotostabilitāti, zemāku citotoksiskumu u.c. Iegūto savienojumu spektrālo parametru salīdzinājums ar jau esošo fluorescento zonžu raksturlielumiem un perspektīvāku krāsvielu atlase dod iespēju optimizēt izstrādātās fluorescentās metodes. Izmantojot iegūtos rezultātus un zinātniskās literatūras datus, tiek veidota datu bāze par fluorescentām zondēm. Projekta ietvaros tiek veikti kvantu ķīmiskie aprēķini un noteikto parametru matemātiska modelēšana.  

Ar iegūtajām fluorescentajām zondēm krāsotu bioloģisku objektu spektrālie pētījumi dod iespēju labāk izprast to struktūras īpatnības un izmaiņas dažādu ārēju faktoru ietekmē. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem tiek izstrādātas dažādas fluorescento analīžu metodes augu, mikroorganismu un cilvēka šūnu funkcionālā stāvokļa izvērtēšanai. Efektīvu fluorescentu zonžu metožu pielietošana veicina ar ekoloģijas un biotehnoloģijas problēmām saistītu pētījumu padziļināšanu.