Jaunumi
Par projektu
Aktivitātes
Dokumenti
Preses-relīzes
Izpildītāji
Semināri
Publikācijas
Foto
Kontakti
Tas ir  interesanti
1.Aktivitāte 2.Aktivitāte 3.Aktivitāte 4.Aktivitāte 5.Aktivitāte 6.Aktivitāte 7.Aktivitāte 8.Aktivitāte

 
 Pētījuma aktivitāte Nr. 8. Kvantu ķīmiskā un matemātiskā modelēšana.

Pētījuma vadītājs              Svetlana Gonta,  Dr.chem.,  Latvijas Universitāte

Pētījuma aktivitātes mērķi

Ar matemātiskās modelēšanas metodēm prognozēt efektīvu fluorescento zonžu ķīmisko struktūru

 Pētījuma aktivitātes uzdevumu un veicamo darbu izklāsts

Pētījumu aktivitātes uzdevumi:

  1. Veikt zinātniskās literatūras analīzi.
  2. Veikt fluoroforu optisku īpašību modelēšanu, uz tā pamata dot ieteikumus fluorescento zonžu sintēzei.
  3. Salīdzināt fluorescento zonžu optisko īpašību matemātiskus modeļus ar to eksperimentālās pārbaudes datiem.
  4.  Izveidot datu bāzi par sintezēto fluorescento zonžu īpašībām un to pielietošanas  efektivitāti  bioloģisko objektu pētīšanā.

Aktivitātes īstenošanas sākumā un arī visos tālākos posmos tiks veikta jaunāko zinātnisko darbu analīze par atbilstošiem pētījumiem un jaunumiem, lai izvēlētos vispiemērotākās metodes mērķu sasniegšanai.

Ar kvantu ķīmijas pusempīriskām (AM1, INDO, PM3 u.c.) metodēm, plānojam izrēķināt ģeometriju, enerģētisku līmeņu un lādiņu sadalījumu jauniegūto fluoroforu (aktivitāte Nr.2.) molekulās un līdz ar to elektronu pāreju enerģijas un varbūtības, kā arī elektronu pārneses efektivitāti, kas kļūs par pamatu optisko īpašību izvērtēšanai atkarībā no tā, kādas jaunas grupas sintēzes gaitā tika ievadītas sākotnējā fluoroforā. Iegūtie dati tiks izmantoti prognozēšanai un mērķtiecīgai krāsvielu derivatizācijai, tādā veidā demonstrējot savstarpēju papildinātību ar aktivitāti Nr.2. Aprēķinu rezultāti tiks izmantoti pētāmo savienojumu molekulu izmēru un hidrofobitātes (vai hidrofilitātes) izvērtēšanai. Substrāta molekulas lielums un hidrofobitāte ir noteicošie parametri saistīšanas spēkam un iespējamajai vietai ar biomolekulām. Šie teorētiskie dati kopā ar eksperimentu rezultātiem par saistīšanu ar olbaltumvielu, DNS molekulām (aktivitāte Nr.5.), mikroorganismu metabolītu, tajā skaitā rezerves savienojumiem (aktivitāte Nr.7.), ļaus labāk izskaidrot biomolekulu mijiedarbību ar fluorescentām zondēm.