Jaunumi
Par projektu
Aktivitātes
Dokumenti
Preses-relīzes
Izpildītāji
Semināri
Publikācijas
Foto
Kontakti
Tas ir  interesanti
1.Aktivitāte 2.Aktivitāte 3.Aktivitāte 4.Aktivitāte 5.Aktivitāte 6.Aktivitāte 7.Aktivitāte 8.Aktivitāte

 
 Pētījuma aktivitāte Nr. 3. Sintezēto savienojumu spektrālu īpašību izpēte

Pētījuma vadītājs              Jeļena Kirilova,  Dr.chem.,  Daugavpils Universitāte

Pētījuma aktivitātes mērķi

Izpētīt sintezēto savienojumu spektrālās īpašības

 Pētījuma aktivitātes uzdevumu un veicamo darbu izklāsts

Pētījumu aktivitātes uzdevumi:

1.      Veikt zinātniskās literatūras un patentu analīzi.

2.       Uzņemt absorbcijas un fluorescences spektrus dažādās vidēs un kondensētā stāvoklī.

3.      Salīdzinot pētāmo vielu spektrālos raksturojumus, atlasīt perspektīvākos fluoroforus.

Aktivitātes īstenošanas sākumā un arī tālākos posmos tiks veikta jaunāko zinātnisko darbu un patentu analīze.

Dotajā aktivitātē ir plānots izpētīt aktivitātē Nr.2. iegūto savienojumu fluorescences īpatnības dažādos šķīdinātajos (dažādās koncentrācijās), polimēru matricās un kondensētā stāvoklī. Ar spektofotometriskām un spektrofluorimetriskām metodēm tiks uzņemti atbilstošie spektri, no kuriem tiks rēķināti tādi svarīgi fluorescentu krāsvielu raksturlielumi, kā molārās ekstinkcijas koeficienti, fluorescences kvantu iznākumi, Stoksa nobīdes u. c.

Tālāk ir plānots iegūtos datus salīdzināt ar literatūrā aprakstītiem un komerciāli izmantotiem fluorescento zonžu raksturlielumiem, lai veiktu perspektīvāku krāsvielu atlasi fluorescentu materiālu un metožu izstrādei aktivitāšu Nr.4.-7. ietvaros. Iegūtos datus izmantosim arī aktivitātē Nr.8. salīdzināšanai ar optisko īpašību modelēšanas rezultātiem, kā arī datu bāzes izveidošanai.