Jaunumi
Par projektu
Aktivitātes
Dokumenti
Preses-relīzes
Izpildītāji
Semināri
Publikācijas
Foto
Kontakti
Tas ir  interesanti
1.Aktivitāte 2.Aktivitāte 3.Aktivitāte 4.Aktivitāte 5.Aktivitāte 6.Aktivitāte 7.Aktivitāte 8.Aktivitāte


Pētījuma aktivitāte Nr.2. Jaunu fluorescējošu benzantrona atvasinājumu sintēze

 Pētījuma vadītājs              Jeļena Kirilova,  Dr.chem.,  Daugavpils Universitāte

Pētījuma aktivitātes mērķi 

Izstrādāt jaunu fluorescējošu benzantrona atvasinājumu sintēzes metodes un raksturot iegūtos savienojumus.

 Pētījuma aktivitātes uzdevumu un veicamo darbu izklāsts 

Pētījumu aktivitātes uzdevumi:

1.      Veikt zinātniskās literatūras un patentu analīzi.

2.      Sintezēt benzantrona atvasinājumus ar hidrofobajiem un hidrofīlajiem aizvietotājiem.

3.      Raksturot iegūto vielu fizikālās un ķīmiskās īpašības.

Aktivitātes īstenošanas sākumā un arī tālākos posmos tiks veikta jaunāko zinātnisko darbu un patentu analīze.

Dotajā aktivitātē ir plānots sintezēt jaunus, literatūrā neaprakstītus benzantrona atvasinājumus, kuriem būs sagaidāmas izteiktas luminiscentās īpašības. Līdz šim iepriekšējos darbos mēs sintezējām stipri hidrofobus atvasinājumus, šādi savienojumi ir plaši izmantojami lipofīlās vides pētījumos. Bet ir svarīgi arī izstrādāt fluorescentās zondes, kuras šķīst hidrofīlās vidēs un, pateicoties tam, kļūs pielietojamas proteīnu un nukleīnskābju pētīšanā. Tādas vielas plānojam iegūt, izstrādājot sintēzes metodes ar ceturtējā amonija aizvietotāju piridīnija, hinolīnija un citu atlikumu ievadīšanu benzantrona sistēmā. Iegūtie ceturtējie amonija joni ir spējīgi veidot sāļus ar nukleīnskābēm un saistītā veidā fluorescences raksturlielumi noteikti būs atkarīgi no apkārtējās vides apstākļiem, proti, no nukleīnskābju konformācijām un citām izmaiņām to struktūrā. Tādēļ jaunsintezētie hidrofīlie fluorofori tiks izmantoti aktivitātēs Nr. 5. 7. fluorescento metožu izstrādei.

Vēl viens ieplānotais virziens ir infrasarkanajā diapazonā luminiscējošu savienojumu sintēze. Šādas vielas ir perspektīvas gan bioloģisku objektu pētījumos, gan arī jaunu optisku materiālu dizainā, kas ir ieplānots aktivitātē Nr. 4.  To paredzēts panākt, ievadot benzantrona molekulā dažādus aizvietotu fenoksazīna un porfirīna atlikumus.

Pēc jaunu vielu sintēzes un izdalīšanas procedūrām, tiks veikta struktūras pierādīšana ar standarta pieņemtām metodēm (KMR, IS, mass-spektru uzņemšana), kā arī fizikālo un ķīmisko īpašību noskaidrošana.