Jaunumi
Par projektu
Aktivitātes
Dokumenti
Preses-relīzes
Izpildītāji
Semināri
Publikācijas
Foto
Kontakti
Tas ir  interesanti
1.Aktivitāte 2.Aktivitāte 3.Aktivitāte 4.Aktivitāte 5.Aktivitāte 6.Aktivitāte 7.Aktivitāte 8.Aktivitāte

Pētījuma aktivitāte Nr. 1. Projekta vadība.

Pētījuma vadītājs              Jeļena Kirilova,  Dr.chem.,  Daugavpils Universitāte

Pētījuma aktivitātes mērķi

Organizēt un nodrošināt projekta sekmīgu izpildi.

 Pētījuma aktivitātes uzdevumu un veicamo darbu izklāsts

Pētījumu aktivitātes uzdevumi:

1. Vadīt un organizēt projekta darbu.

2. Kontrolēt projekta izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu.

3. Rūpēties par uzraudzības grupas lēmumu izpildi.

4. Kontrolēt personāla pienākumu izpildi.

5. Plānot un vadīt projekta publiskā tēla veidošanu.

6. Analizēt un novērtēt projekta darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem.

Projekta zinātniskais vadītājs visu aktivitāšu ietvaros organizē, vada un izpilda pētniecības darbu vai kādu tā virzienu struktūrvienībā, nolūkā iegūt jaunas zināšanas par pētāmajām problēmām, ietverot faktu vākšanu, sistematizēšanu, teorētisko priekšstatu pārbaudīšanu, popularizēšanu un sagatavošanu praktiskai izmantošanai. Vadītājs nodrošina veicamo pētījumu un izstrāžu efektivitāti un objektivitāti, ieviešanu praksē, pamatojoties uz mūsdienīgiem zinātnes un tehniskas sasniegumiem, izmantojot zinātnisku metodoloģiju; atbild par pētniecībā iegūto rezultātu secinājumu ticamību, par informācijas izpaušanu, darbā skarto cilvēku drošību un piešķirto finansiālo un mantisko resursu racionālu izlietošanu. Kontrolē un pārbauda laboratorijas iekārtu un materiālu stāvokli un pareizu to izmantošanu, nodrošina izmantoto darba metožu drošību. Vada pētījumos iesaistīto darbinieku darbu, veicina viņu radošo izaugsmi un kvalifikācijas paaugstināšanu. Informē sabiedrību par pētījumu rezultātiem, popularizē zinātnes sasniegumus un atziņas (zinātniskas publikācijas, konferences u.c.). Piedalās zinātnisko darbu, publikāciju un izgudrojumu recenzēšanā, jaunu zinātnieku sagatavošanā un kvalifikācijas paaugstināšanā; regulāri seko zinātnes virzienu attīstībai Latvijā un pasaulē un atbilstoši koriģē savu un savas grupas darbību.